REKONŠTRUKCIE HMOTNEJ KULTÚRY

Účasťou na historických podujatiach naši členovia združenia svojimi odevmi, zbraňami ako aj ostatným (táborovým) vybavením prezentujú hmotnú kultúru charakteristickú pre zvolené obdobie našich dejín. V rámci tohto typu vystúpenia je možné samozrejme zaradiť aj šermiarske, respektíve tanečné vstupy.

Väčšina významných udalostí obdobia 15-18. stor. (protiturecké boje, protihabsburské povstania) sa primárne dotýkla územia Slovenska a keďže bola úzko previazaná s históriou viacerých slovenských miest a obcí, ide o tematicky vhodný, zábavný aj edukatívny program na udalosti ako sú výročia prvej zmienky, udelenie práv, hody, jarmoky atď...

Dĺžka prezentácie: podľa Vašich požiadaviek
Počet účinkujúcich: do 15